3Years - TotoroLMva 浪迹在上海的信息安全大学狗 我信仰的是信仰

05月 28

Google语法搜索漏洞

1目录遍历漏洞

语法为: site:jiebao8.top intitle:index.of

2 配置文件泄露

语法为: site:jiebao8.top ext:xml | ext:conf | ext:cnf | ext:reg | ext:inf | ext:rdp | ext:cfg | ext:txt | ext:ora | ext:ini

3数据库文件泄露

site:jiebao8.top ext:sql | ext:dbf | ext:mdb

4日志文件泄露

site:jiebao8.top ext:log

5备份和历史文件

site:jiebao8.top ext:bkf | ext:bkp | ext:bak | ext:old | ext:backup

6 SQL错误

site:jiebao8.top intext:”sql syntax near” | intext:”syntax error has occurred” | intext:”incorrect syntax near” | intext:”unexpected end of SQL command” | intext:”Warning: mysql_connect()” | intext:”Warning: mysql_query()” | intext:”Warning: pg_connect()”

7 公开文件信息

site:jiebao8.top ext:doc | ext:docx | ext:odt | ext:pdf | ext:rtf | ext:sxw | ext:psw | ext:ppt | ext:pptx | ext:pps | ext:csv

8 phpinfo() site:jiebao8.top ext:php intitle:phpinfo “published by the PHP Group”

标签:none

还不快抢沙发

添加新评论